اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

آموزش معامله گری – تکنیکال – جلسه بیست و یکم

آموزش معامله گری- تکنیکال-جلسه21
#الگوهای هارمونیک:
AB=CD
BAT
GARTLEY
CRAB
BUTTERFLY

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :