اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

جلسه دوازدهم-آموزش مقدمات بازارهای مالی

جلسه دوازدهم _ عناوین:
بررسی شرایط معاملات قبل از انجام آن
دسته بندی جفت ارز ها به چه صورت انجام میشود

محتوای درس
تکمیل 0% 0/1 مرحله
آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :