اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

جلسه چهاردهم-آموزش مقدمات بازارهای مالی