اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

جلسه یازدهم-آموزش مقدمات بازارهای مالی

جلسه یازدهم _ عناوین:
اهمیت استفاده از نرم افزار
scripts
indicators
expert advisors

محتوای درس
تکمیل 0% 0/1 مرحله
آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :